Niezalogowany
zmień rozmiar:

    

Zasady rekrutacji uzupełniającej do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku/zgłoszenia rekrutacyjnego w formie elektronicznej.


Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2024 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

ZASADY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się  3 czerwca 2024 r.,  a zakończy 17 czerwca 2024 r. o godzinie 15.00, natomiast w przypadku oddziałów sportowych rekrutacja rozpocznie się 3 czerwca 2024 r., a zakończy 10 czerwca 2024 r. o godzinie 15.00

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl 

1. Podczas wypełniania formularza szkoła obwodowa dodaje się automatycznie na podstawie wpisanego w systemie adresu dziecka,

2. Jeżeli rodzic wybierze w formularzu tylko szkołę obwodową, to na końcu wydrukuje się "Zgłoszenie",

3. Jeżeli rodzic doda w formularzu dodatkowe placówki spoza obwodu to na końcu wydrukuje się "Wniosek",

4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zadeklarować wybór maksymalnie 2 szkół spoza obwodu. Należy ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest dla nas najważniejszy. Szkoła ta będzie nazywana szkołą pierwszego wyboru. Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie, drukują go i podpisują, a następnie przekazują do szkoły,

5. Szkoła obwodowa jest w takim wniosku zawsze na końcu listy wybranych placówek,

6. Na jednym wydruku mogą być umieszczone szkoły spoza obwodu oraz szkoła
z obwodu,

7. Rodzice/opiekunowie prawni nie muszą spełniać żadnych kryteriów do szkoły obwodowej – dziecko będzie przyjęte z urzędu,

8. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wypełnić i wydrukować.

 

DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA

 

1.      ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do szkoły obwodowej, wypełnione za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl rodzice /prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują zgłoszenie do szkoły obwodowej w wybrany przez siebie sposób:

  • osobiście składając w sekretariacie szkoły,
  • skanując i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły obwodowej.

 

2. WNIOSEK

Wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu wypełniony za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły pierwszego wyboru. Mogą to zrobić:

  • osobiście składając w sekretariacie szkoły,
  • skanując wniosek wraz z załącznikami i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły pierwszego wyboru.

 

UWAGA !  UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Pierwszeństwo mają zawsze dzieci z obwodu danej szkoły.

Rodzicom zainteresowanym zapisaniem dzieci do szkoły prezentujemy harmonogram naboru do klas pierwszych oraz kryteria rekrutacyjne.

 

ZAPISY DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do oddziału sportowego, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU / ZGŁOSZENIA i złożyć go w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 10 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.


Ważne! Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza POZ oraz uzyskać pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.


W dniach 12 czerwca 2024 r. (I termin)  i 14 czerwca 2024 r. (II termin) odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły.


Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej odbędzie się 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

 

Należy pamiętać, że uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej nie gwarantuje zakwalifikowania dziecka do oddziału sportowego. Przyjęte zostaną dzieci, które testach sprawnościowych osiągną  najwyższą punktację.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 21 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice kandydata zakwalifikowanego
do przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie od 21 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2024 r.

W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do oddziału sportowego, należy zgłosić się do szkoły obwodowej, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce podczas elektronicznego naboru.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 28 czerwca 2024 r. do godz. 12:00

 

UWAGA !! Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Rodzic dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły
z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi.

 

UWAGA !! Rodzicowi/opiekunowi prawnemu, którego dziecko na jego wniosek zostało przyjęte do szkoły spoza obwodu nie przysługuje zwrot za dowóz dziecka na zajęcia do wybranej szkoły podstawowej.
Rekrutacja ID: 139; Wersja: 24.101.1.7 Harmonogram ID: 739;